បំពេញបែបបទខាងក្រោមដើម្បីចុះបញ្ជីក្រុមជំនុំរបស់អ្នក។ ការចុះបញ្ជីតម្រូវឱ្យបង់ប្រាក់ចំនួន $ 29.00 ក្នុងមួយឆ្នាំ។ នៅពេលការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកត្រូវបានអនុម័តអ្នកអាចចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកហើយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទម្រង់របស់អ្នក។ សូមអរគុណ!

ព័ត៌មានចុះបញ្ជី

តើអ្នកចង់ផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទេ?

វិធាននិងសុវត្ថិភាព

ស្លាកនៃវាយនភ័ណ្ឌនេះអាចរួមបញ្ចូលនូវតំណភ្ជាប់សម្រាប់ឯកសារដែលអាចទាញយកបានដូចជា pdf ។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះផ្លាស់ប្តូរ "urltot & C" ទៅផ្លូវពិតនៃឯកសារ។