ਆਪਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ
  • ਰਜਿਸਟਰ


ਆਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ - ਹੜ੍ਹਾਂ, ਝੱਖੜ, ਬਵੰਡਰ, ਅੱਗ, ਭੁਚਾਲ, ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ, ਛੋਟੇ ਉਪਕਰਣਾਂ / ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈਸੇਵੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਰੀਚ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਕ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਸੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੈਕੜੇ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵੈਸੇਵਾ ਸਥਾਨਕ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ.ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਆਪਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਸ਼ਨ
402 ਸੈਂਟਰ ਵੇ ਸੈਂਟ
ਝੀਲ ਜੈਕਸਨ, TX 77566

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.disasterassistancecoc.com

ਮਾਈਕ ਬਾਊਮਗਾਰਟਨਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ / ਸੀਈਓ
ਈਮੇਲ: ਇਹ ਈ-ਮੇਲ ਅਡਰੈਸ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਵਾਸਕਰਿਪਟ ਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਕੌਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਰਜੇ ਹਨ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਹਨ?

ਚਰਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਭੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਛਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ?

ਕੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ?

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗੀਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੇ ਪ੍ਰੇર્ગਟਰੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਚਰਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ?

ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਰਕ 'ਚ

  • ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ
  • PO Box 146
    ਸਪੀਅਰਮੈਨ, ਟੈਕਸਾਸ 79081
  • 806-310-0577
  • ਇਹ ਈ-ਮੇਲ ਅਡਰੈਸ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਵਾਸਕਰਿਪਟ ਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.