ਸਿਲਬੰano ਗਾਰਸੀਆ, II.

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ
  • ਰਜਿਸਟਰ
ਸਿਲਬੰano ਗਾਰਸੀਆ, II. ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ. ਮਈ 1 ਤੇ, 1995 ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਰਚ- ਦੇ- Christ.org. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੰਡਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 1,527 ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ. ਸਿਰਫ਼ ਰੱਬ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਭਰਾ ਗਾਰਸੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੰਵੇਜ਼ੈਂਲਿਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੰਜੀਜੇਲਿਸਟ ਅਤੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਰਾ ਗਾਰਸੀਆ ਇੱਕ ਉਤਸਾਹਿਤ ਈਸਾਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ. ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਭਰਾ ਗਾਰਸੀਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਭਰਾ ਗਾਰਸੀਆ ਇਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ!
ਡਾਊਨਲੋਡ ਇੱਥੇ


ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ!
ਡਾਊਨਲੋਡ ਇੱਥੇ


ਪ੍ਰਭੁ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਰਹੋ!
ਡਾਊਨਲੋਡ ਇੱਥੇ

ਕੌਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਰਜੇ ਹਨ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਹਨ?

ਚਰਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਭੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਛਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ?

ਕੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ?

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗੀਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੇ ਪ੍ਰੇર્ગਟਰੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਚਰਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ?

ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਰਕ 'ਚ

  • ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ
  • PO Box 146
    ਸਪੀਅਰਮੈਨ, ਟੈਕਸਾਸ 79081
  • 806-310-0577
  • ਇਹ ਈ-ਮੇਲ ਅਡਰੈਸ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਵਾਸਕਰਿਪਟ ਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.