Iko Kudanwa KwechiKristu Testamente Itsva
 • Register

Jesu akafira kereke yake, mwenga waKristu. (VaEfeso 5: 25-33) Munhu munhoroondo yose akanganisa kereke iyo Kristu akafira kuburikidza nemasangano, nekuwedzera mitemo yakaitwa nevanhu kumagwaro, uye nekutevera zvitendero kunze kweBhaibheri Dzvene.

Zvinogoneka nhasi, kuti titeerere kuda kwaKristu. VaKristu vanogona kugadzirisa kudzorera kereke kuva chechi yeTestamente Itsva. (Mabasa 2: 41-47)

Zvimwe Zvinhu Zvaunofanira Kuziva

Iwe unofanira kuziva kuti munguva dzeBhaibheri, chechi inonzi:

 • Temberi yaMwari (1 Corinthians 3: 16)
 • Mukadzi waKristu (VaEfeso 5: 22-32)
 • Muviri waKristu (VaKorose 1: 18,24; VaEfeso 1: 22-23)
 • Umambo hweMwanakomana waMwari (VaKorose 1: 13)
 • Imba yaMwari (1 Timothy 3: 15)
 • Chechi yaMwari (1 Corinthians 1: 2)
 • Chechi yematangwe (VaHebheru 12: 23)
 • Kereke yaIshe (Mabasa 20: 28)
 • Machechi aKristu (VaRoma 16: 16)

Iwe unofanirwa kuziva kuti chechi ndeyekuti:

 • Yakagadzirwa naJesu Kristu (Mateo 16: 13-18)
 • Kutengwa neropa raKristu (Mabasa 20: 28)
 • Yakagadzirirwa pana Jesu Kristu senheyo chete (1 Korinte 3: 11)
 • Kwete kuvaka pamusoro paPetro, Pauro, kana mumwe munhu (1 Corinthians 1: 12-13)
 • Yakagadzirwa nevakachengetedzwa, avo vakawedzererwa naIshe uyo anovanunura (Mabasa 2: 47)

Iwe unofanirwa kuziva kuti nhengo dzechechi dzinodanwa:

 • Nhengo dzaKristu (1 VAKORINDE 6: 15; 1 VAKORINDE 12: 27; VaRoma 12: 4-5)
 • Vadzidzi vaKristu (Mabasa 6: 1,7; Mabasa 11: 26)
 • Vatendi (Mabasa 5: 14; 2 VAKORINDE 6: 15)
 • Vatsvene (Mabasa 9: 13; VaRoma 1: 7; VaFiripi 1: 1)
 • Vapristi (1 Petro 2: 5,9; Zvakazarurwa 1: 6)
 • Vana vaMwari (VaGaratiya 3: 26-27; 1 John 3: 1-2)
 • VaKristu (Mabasa 11: 26; Mabasa 26: 28; 1 Peter 4: 16)

Iwe unofanirwa kuziva kuti kereke yeko ine:

 • Vakuru (vanonziwo mabhishopi nevafudzi) vanotarisira uye vanotungamirira boka (1-XIIIUMXX: 3-1; Tito 7: 1-5; 9 Peter 1: 5-1)
 • Madhikoni, vanoshumira kereke (1 Timoti 3: 8-13; VaFiripi 1: 1)
 • Vhangeri (vaparidzi, vashumiri) vanodzidzisa uye vanozivisa shoko raMwari (VaEfeso 4: 11; 1 Timothy 4: 13-16; 2 Timothy 4: 1-5)
 • Nhengo, dzinoda Ishe uye mumwe nomumwe (VaFiripi 2: 1-5)
 • Kuzvidzivirira, uye kwakasungwa kune dzimwe machechi ekumusha chete nekutenda kwakafanana pamwe chete (Judha 3; VaGaratia 5: 1)

Iwe unofanira kuziva kuti Ishe Jesu Kristu

 • Akada kereke (VaEfeso 5: 25)
 • Akadurura ropa rake kwechechi (Mabasa 20: 28)
 • Yakamisa kereke (Mateo 16: 18)
 • Akawedzera vanhu vakaponeswa kukereke (Mabasa 2: 47)
 • Ndiwo musoro wekereke (VaEfeso 1: 22-23; VaEfeso 5: 23)
 • Achaponesa kereke (Mabasa 2: 47; VaEfeso 5: 23)

Iwe unofanirwa kuziva kuti munhu haana:

 • Chinangwa chechechi (VaEfeso 3: 10-11)
 • Kutenga kereke (Mabasa 20: 28; VaEfeso 5: 25)
 • Zita zita raro (Isaya 56: 5; Isaya 62: 2; Mabasa 11: 26; 1 Peter 4: 16)
 • Wedzera vanhu kukereke (Mabasa 2: 47; 1 VAKORINDE 12: 18)
 • Ipai kereke dzidziso yavo (VaGaratiya 1: 8-11; 2 John 9-11)

Iwe unofanirwa kuziva, kupinda muchechi, unofanira:

 • Kutenda munaJesu Kristu (VaHebheru 11: 6; Johane 8: 24; Mabasa 16: 31)
 • Tendeuka kubva kuzvivi zvako (Ruka 13: 3; Mabasa 2: 38; Mabasa 3: 19; Mabasa 17: 30)
 • Bvuma kutenda muna Jesu (Mateo 10: 32; Mabasa 8: 37; VaRoma 10: 9-10)
 • Bhabhatidzwa muropa rinoponesa raJesu Mateo 28: 19; Mako 16: 16; Mabasa 2: 38; Mabasa 10: 48; Mabasa 22: 16)

Iwe unofanirwa kuziva kuti rubhabhatidzo runoda:

 • Mvura zhinji (Johane 3: 23; Mabasa 10: 47)
 • Kuenda kumvura (Mabasa 8: 36-38)
 • Kuvigwa mumvura (VaRoma 6: 3-4; VaKorose 2: 12)
 • Kumutswa (Mabasa 8: 39; VaRoma 6: 4; VaKorose 2: 12)
 • Kuberekwa (John 3: 3-5; VaRoma 6: 3-6)
 • A washing (Mabasa 22: 16; VaHebheru 10: 22)

Iwe unofanirwa kuziva kuti kuburikidza nekubhapatidzwa:

 • Iwe unoponeswa kubva kuzvitadzo (Mako 16: 16 1 Peter 3: 21)
 • Iwe une kangamwiro yezvivi (Mabasa 2: 38)
 • Zvitadzo zvakashambidzwa neropa raKristu (Mabasa 22: 16; VaHebheru 9: 22; VaHebheru 10: 22; 1 Peter 3: 21)
 • Iwe unopinda muchechi (1 VAKORINDE 12: 13; Mabasa 2: 41,47)
 • Iwe unopinda munaKristu (VaGaratiya 3: 26-27; VaRoma 6: 3-4)
 • Iwe wakafuka Kristu uye wava mwana waMwari (VaGaratiya 3: 26-27)
 • Iwe unoberekwa patsva, chisikwa chitsva (VaRoma 6: 3-4; 2 Korinte 5: 17)
 • Iwe unofamba mune hutsva hwehupenyu (VaRoma 6: 3-6)
 • Iwe unoteerera Kristu (Mako 16: 15-16; Mabasa 10: 48; 2 Vatesaronika 1: 7-9)

Iwe unofanirwa kuziva kuti chechi yakatendeka icha:

 • Kunamata mumweya uye muchokwadi (John 4: 23-24)
 • Taura pazuva rokutanga revhiki (Mabasa 20: 7; VaHebheru 10: 25)
 • Nyengetera (Jakobho 5: 16; Mabasa 2: 42; 1 Timoti 2: 1-2; 1 VATESARONIKA 5: 17)
 • Imbirai, muchiita rwiyo nemwoyo (VaEfeso 5: 19; VaKorose 3: 16)
 • Idya chirayiro chaIshe pazuva rokutanga revhiki (Mabasa 2: 42 20: 7; Mateo 26: 26-30; 1 VAKORINDE 11: 20-32)
 • Ipai, vakasununguka uye vanofara (1 VAKORINDE 16: 1-2; 2 VAKORINDE 8: 1-5; 2 VAKORINDE 9: 6-8)

Iwe unofanirwa kuziva, kuti muTestamente Itsva maivapo:

 • Imwe mhuri yaMwari (VaEfeso 3: 15; 1 Timothy 3: 15)
 • Umambo humwe hwaKristu (Mateo 16: 18-19; VaKorose 1: 13-14)
 • Mamwe muviri waKristu (VaKorose 1: 18; VaEfeso 1: 22-23; VaEfeso 4: 4)
 • Imwe mwenga waKristu (VaRoma 7: 1-7; VaEfeso 5: 22-23)
 • Rimwe kereke yaKristu (Mateo 16: 18; VaEfeso 1: 22-23; VaEfeso 4: 4-6)

Iwe unoziva kuti chechi imwechete nhasi:

 • Inotungamirirwa neshoko rimwechete (1 Peter 1: 22-25; 2 Timothy 3: 16-17)
 • Anopikisana nokutenda kumwechete (Judha 3; VaEfeso 4: 5)
 • Nzira dzekubatana kwevatendi vose (John 17: 20-21; VaEfeso 4: 4-6)
 • Haisi dhinomini (1 Korinte 1: 10-13; VaEfeso 4: 1-6)
 • Akatendeka kunaKristu (Ruka 6: 46; Zvakazarurwa 2: 10; Mark 8: 38)
 • Anofukidza zita raKristu (VaRoma 16: 16; Mabasa 11: 26; 1 Peter 4: 16)

Iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unogona kuva nhengo yechechi iyi:

 • Nokuita izvo vanhu 1900 makore apfuura (Mabasa 2: 36-47)
 • Pasina kuva mune imwe sangano (Mabasa 2: 47; 1 VaKorinde 1: 10-13)

Iwe unofanirwa kuziva kuti mwana waMwari:

 • YEPAINDANETI yeWatchtower RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower Raibhurari: Mabhuku eShona (2000-2015) BHAIBHERI MABHUKU RUGWARO RWEZUVA VaGaratiya 1: 9; VaHebheru 27: 1-10)
 • Asi anopiwa mutemo wekuregerera (Mabasa 8: 22; James 5: 16)
 • Anogara achicheneswa neropa raKristu sezvaanofamba muchiedza chaMwari (1 Peter 2: 9-10; 1 John 1: 5-10)

"Zvimwe Zvinhu Zvaunofanira Kuziva" zvinobva pane turakiti neEvhangeri Minutes, PO Box 50007, Ft. Worth, TX 76105-0007

tora In Touch

 • Nhare dzeInternet
 • PO Box 146
  Spearman, Texas 79081
 • 806-310-0577
 • Izvi kero ye email ari kudzivirirwa kubva spambots. Unofanira JavaScript kuhuona.